Pożyczka hipoteczna MSP

Pożyczka hipoteczna MSP, to pożyczka na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Więcej o produkcie:

Pożyczkobiorcy Oferta zakłada finansowanie podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich formy prawnej.

Wykluczenia:

 • Forma prawna:
  • Spółdzielni;
  • Fundacji;
  • Stowarzyszeń;
 • Branża:
  • Administracja publiczna;
  • Obrona narodowa;
  • Organizacje i zespoły eksterytorialne;

Czas prowadzenia działalności gospdarczej – powyżej 12 miesięcy

Cel pożyczki
 • a) dowolne cele obrotowe np.
  • • finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
  • • finansowanie realizacji kontraktów, umów itp.
 • b) Inwestycje typu zakup środków trwałych, dokończenie inwestycji itp.
 • rozpoczęcie nowej / innej/ od dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej;
Kwota pożyczki
 • do 100.000 zł; nie więcej niż 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie;
Okres na jaki pożyczka jest udzielana
 • Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W indywidualnych przypadkach Pożyczkodawca może udzielić pożyczki na dłuższy okres, jednak nie dłuższy niż 24 miesiące.;
Koszty pożyczki
 • prowizja za udzielenie pożyczki od 3%;
 • oprocentowanie – 4 -krotność stopy lombardowej NBP (obecnie 10%);
Forma spłaty
 • odsetki – raty miesięczne;
 • kapitał – raty (płatne miesięcznie, nieregularnie, spłata balonowa);
Zabezpieczenie
 • zabezpieczenie w postaci hipoteki na:
  • Nieruchomość powinna posiadać:
   • urządzoną KW;
   • brak obciążeń w dziale III (dożywotnia służebność mieszkania);
   • brak obciążeń hipotecznych;
  • Wymogi dokumentacyjne:
   • akt własności;
   • numer KW lub odpis z Ksiąg Wieczystych;
   • kopia ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją z umowy ubezpieczenia;
  • Akceptowalne nieruchomości:
   • domy mieszkalne;
   • mieszkania;
   • lokale handlowe;
   • działki budowlane (nie jest wymagane ubezpieczenie do ognia i innych zdarzeń losowych);
Złóż wniosek za pośrednictwem platformy capitales.pl

Skontaktuj się w sprawie pożyczki