Spółka kapitałowa – wymagane dokumenty do pożyczki

LISTA DOKUMENTÓW
Pożyczka Inwestycyjna dla start-upów
-dotyczy spółek kapitałowych-
(WYDRUK TYLKO  W KOLORZE)


DOKUMENTY POŻYCZKOWE:

1. Wniosek o udzielenie Pożyczki dla  START-UPÓW (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  reprezentant (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims (jeżeli dotyczy) (DRUK DO POBRANIA)
6. Projekcje finansowe – pełna księgowość – (DRUK DO POBRANIA)
7. Karta identyfikacyjna – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)

DOKUMENTY REJESTROWE:

1. Umowa spółki ze wszystkimi aneksami

DOKUMENTY FINANSOWE:

1. Bilans i rachunek zysków i strat za 2 ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe (jeżeli nie są zamieszczone w systemie s24)
2. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący (ostatni m-c narastająco od początku okresu rozliczeniowego) lub F01
3. Aktualna ewidencja środków trwałych

DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI w zależności od zastosowanej formy:

1. HIPOTEKA w formie aktu notarialnego wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej:
– nr księgi wieczystej
– zdjęcia nieruchomości (na zewnątrz, w środku każde pomieszczenie)

2. ZASTAW REJESTROWY lub PRZEWŁASZCZENIE NA RUCHOMOŚCI wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
– dokument potwierdzający prawo własności
– zdjęcia ruchomości ,
– dowód rejestracyjny/tabliczka znamionowa

3. PORĘCZENIE
– oświadczenie o stanie majątkowym: Informacje o poręczycielu – osoba fizyczna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF) lub Informacje o poręczycielu – osoba prawna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
– akt rozdzielności majątkowej jeżeli dotyczy
– deklaracja podatkowa za ostatni rok

4. JEŻELI INNE to zgodnie ze specyfiką zabezpieczeń

DOKUMENTY INNE – na żądanie Funduszu

1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia współmałżonek (DRUK DO POBRANIA),
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia inna niż współmałżonek (DRUK DO POBRANIA),
3. Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa
4. Zezwolenie/koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
5. Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań
6. pozostałe dokumenty niezbędne do określenia zdolności i wiarygodności kredytowej

DOKUMENTY DO UMOWY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z US
2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS