Pożyczka na Rozwój Turystyki

Pożyczka Rozwój Turystyki udzielana jest przez Fundusz Wschodni sp. z o.o. w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych

 

Więcej o produkcie:

Pożyczkobiorca Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące inwestycję na terenie Polski Wschodniej.
Okres i kwoty pożyczki
  • minimalna/maksymalna wartość pożyczki: 5000 PLN – 500 000 PLN
  • minimalny wkład własny pożyczkobiorcy od 0% wart. inwestycji
                                                                
 • okres finansowania maksymalnie 84 miesiące
 • okres karencji – do 12 miesięcy
 • możliwość dostosowania spłat do sezonowego charakteru działalności
Koszty pożyczki
 1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  • 0,075% w skali roku (z pomocą de minimis) dla obiektów posiadających status MPR w ramach Green-Velo oraz przedsiębiorstw start-up
  • 0,15% w skali roku (z pomocą de minimis) – dla pozostałych przedsiębiorstw
  • od 0,75% w skali roku (na warunkach rynkowych) dla pozostałych przedsiębiorstw; ( w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone),
 2. brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki

Do czasu odwołania stanu epidemii przez właściwe organy władzy publicznej.

a) do nowo udzielonych Jednostkowych Pożyczek oprocentowanie wymienione powyżej dodatkowo obniża się odpowiednio o połowę (dotyczy pożyczek udzielonych z pomocą de minimis),
b) Fundusz Wschodni, na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcyy, może obniżyć oprocentowanie wymienione powyżej w trakcie realizacji umowy inwestycyjnej (dotyczy pożyczek udzielonych z pomocą de minimis),

Przeznaczenie finansowania (cele inwestycji) Pożyczka jest udzielana przedsiębiorcom na cele obrotowe i/lub inwestycje w branży turystycznej i okołoturystycznej w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i obejmuje w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • obiekty noclegowe;
 • obiekty noclegowe;
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej;
 • infrastruktura kultury i rozrywki;
 • transport turystyczny;
 • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
 • ekologiczne produkty;
 • produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło
 • inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Dodatkowo możliwe jest finansowanie jako element ww. inwestycji:

 • tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka;
 • pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą
 • pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.
Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • zastaw/przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne
Inne warunki
 1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od wypłaty Pożyczki. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
Ograniczenia w finansowaniu
 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 90 % środków pożyczki,
 2. jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki,
 3. finansowanie środków transportu drogowego nie starszych niż 5 lat, masa całkowita do 3,5 tony,
 4. środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 5. w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania.
Wykluczenia z finansowania

Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • promocję turystyczną;
 • rewitalizację przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);
 • organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, targi, itp.
 • finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • finansowanie w całości lub części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • finansowanie spłat zobowiązań publiczno – prawnych,
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów
Karta produktu  Karta Produktu
DOKUMENTY DO POBRANIA – DRUK W KOLORZE:

 • Osoba fizyczna i spółki osobowe


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Spółka kapitałowa


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Regulamin i wzór umowy pożyczki


  Sprawdź

O PROJEKCIE

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest realizowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie umowy z Bankiem  Gospodarstwa Krajowego, zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej.  Do ich dyspozycji  BGK przekaże ok. 200 mln zł w okresie kilku najbliższych lat. Środki są udostępniane w sposób ciągły w miarę ich wycofywania z instrumentów finansowych, oferowanych przez BGK w ramach PO RPW 2007-2013. Projekt, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, będzie realizowany do 2027 roku,
z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.

Ze środków Projektu udzielne są „Pożyczki na Rozwój Turystyki”, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw  Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są przez instytucje finansowe wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych, tzw. Pośredników Finansowych.

Skontaktuj się w sprawie pożyczki używając poniższych danych lub formularza kontaktowego :

Siedziba Funduszu Wschodniego:
ul. Piękna I, piętro III (budynek NBP)
15-282 Białystok
tel. 85 307 01 05

  Punkt konsultacyjny w Suwałkach:
  Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód
  ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
  tel. 87 564 22 00
  www.park.suwalki.pl