Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka Płynnościowa POIR, udzielana przez Pośrednika Finansowego (Konsorcjum Fundusz Wschodni oraz FW Faktor) ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub kujawsko-pomorskiego, w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Informujemy, że kwota złożonych wniosków o pożyczkę w dniu 15.05.2020  przekroczyła 400% posiadanych przez Fundusz środków.

 W związku z powyższym nabór wniosków został zakończony.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich klientów z woj. warmińsko-mazurskiego z branży turystycznej oraz okołoturystycznej do złożenia wniosków w ramach projektu  Pożyczka na Rozwój Turystyki.

LINK: https://www.funduszwschodni.pl/nasze-pozyczki/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/

Oświadczenie: Fundusz Wschodni nie prowadzi współpracy z pośrednikami finansowymi.

Więcej o produkcie:

Decyzje komitetu pożyczkowego Pożyczka Płynnościowa POIR – decyzje
Pożyczkobiorcy Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające m.in. następujące wymogi:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa: warmińsko-mazurskiego lub  kujawsko-pomorskiego,
 • przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą wykazać, iż na dzień 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:
  a) znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub
  b) są nią zagrożone
Okres i kwoty pożyczki
 • maksymalna wartość pożyczki:  – 4 500 000 PLN

Kwota Pożyczki nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
 • jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o jego oświadczenie o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
Koszty pożyczki
 • okres finansowania maksymalnie – do 72 miesiące
 • okres karencji – do 6 miesięcy
 • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty  Pożyczki, Fundusz może udzielić Pożyczkobiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych.
 • pożyczka jest objęta dotacją na pokrycie odsetek umownych – faktyczny koszt 0%
 • brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki
Przeznaczenie finansowania W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Środki  Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Finansowanie z  Pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa.

Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy.

Z  Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Zabezpieczenie pożyczki
 • dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco,
 • dla  pożyczek powyżej 100 tys. zł obligatoryjnie weksel in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:
  • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  • zastaw/przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • inne
Inne warunki 1. maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
2. wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od wypłaty Pożyczki. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
Ograniczenia w finansowaniu Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
Wykluczenia z finansowania Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

1)        finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

2)        prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

3)        refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień 01 02 2020 r. zostały już poniesione (tj. opłacone);

4)        refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

5)        finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;

6)        finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

7)        finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;

8)        finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;

9)        finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;

10)     finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią
i amunicją;

11)     finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

12)     finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

13)     finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;

14)     finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących
z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

15)      finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Szczegółowy opis pożyczki Karta produktu Pożyczka Płynnościowa POIR
Instrukcja złożenia wniosku oraz podpisania umowy
Instrukcja złożenia wniosku oraz podpisania umowy

Fundusz Wschodni zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w przypadku, gdy łączna wartość złożonych aplikacji przekroczy 150% wartości przeznaczonych na ten cel środków.

DOKUMENTY DO POBRANIA – DRUK W KOLORZE:

 • Osoba fizyczna i spółki osobowe


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Spółka kapitałowa


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Regulamin i wzór umowy pożyczki


   

  Sprawdź

 

Skontaktuj się w sprawie pożyczki używając poniższych danych lub formularza kontaktowego :

ul. Piękna I, p. III (budynek NBP)
15-282 Białystok
tel. 601 294 966

   

   

  Punkty konsultacyjne Funduszu Wschodniego:

  a) ul. Szosa Chełmińska 105 Toruń 87-100 woj. kujawsko-pomorskie,

  b) ul Warszawska 15 Biskupiec 11-300 woj. warmińsko-mazurskie