Spółka kapitałowa – wymagane dokumenty do pożyczki

LISTA DOKUMENTÓW
Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw
-dotyczy spółek kapitałowych-
(WYDRUK TYLKO  W KOLORZE)


DOKUMENTY POŻYCZKOWE:

1. Wniosek o udzielenie Pożyczki na Termomodernizację (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. Audyt ex-ante,
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – reprezentant (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeżeli dotyczy) (DRUK DO POBRANIA)
7. Projekcje finansowe – pełna księgowość (DRUK DO POBRANIA),
8. Karta identyfikacyjna – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)

DOKUMENTY REJESTROWE:

1. Umowa spółki ze wszystkimi załącznikami i aneksami, (jeżeli dotyczy)

DOKUMENTY FINANSOWE:

1. Bilans i rachunek zysków i strat za 3 ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe,
2. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący (ostatni m-c narastająco od początku okresu rozliczeniowego) lub F01,
3. Aktualna ewidencja środków trwałych.

DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI w zależności od zastosowanej formy:

1. HIPOTEKA w formie aktu notarialnego wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej:
– nr księgi wieczystej
– zdjęcia nieruchomości (na zewnątrz i w środku)

2. ZASTAW REJESTROWY lub PRZEWŁASZCZENIE NA RUCHOMOŚCI wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
– dokument potwierdzający prawo własności
– zdjęcia ruchomości ,
– dowód rejestracyjny i /lub tabliczka znamionowa

3. PORĘCZENIE
– oświadczenie o stanie majątkowym:

– akt rozdzielności majątkowej jeżeli dotyczy
– deklaracja podatkowa za ostatni rok
– potwierdzenie bieżących wpływów (wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce, w przypadku działalności gospodarczych wyniki finansowe za bieżący rok)

        4. JEŻELI INNE  to zgodnie ze specyfiką zabezpieczeń

DOKUMENTY INNE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU – na żądanie Funduszu

1. Oświadczenie – dokumenty niezbędne do realizacji projektu (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia inna niż współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
4. W przypadku poręczycieli dokument potwierdzający osiąganie aktualnych dochodów,
5. Dla firm partnerskich/powiązanych – dokumenty finansowe za  3 zamknięte okresy obrachunkowe,
6. Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa
7. Zezwolenie/koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia (jeżeli dotyczy),
8. Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań (jeżeli dotyczy),
9. Pozostałe dokumenty niezbędne do określenia zdolności i wiarygodności kredytowej

DOKUMENTY DO UMOWY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z US
2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS