Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw

Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw udzielana jest przez Fundusz Wschodni sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Więcej o produkcie:
Pożyczkobiorcy Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. podlaskiego.
Okres i kwoty pożyczki
 • minimalna/maksymalna wartość pożyczki: 50 000 PLN – 1 000 000 PLN
 • finansowanie do 100% nakładów brutto związanych z realizacją przedsięwzięcia
 • okres finansowania – maksymalnie do 120 miesięcy (od momentu uruchomienia jakiejkolwiek kwoty)
 • okres karencji – do 12 miesięcy
Koszty pożyczki
 • oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  → 0% w skali roku na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis,
  → od 0,75% w skali roku na warunkach rynkowych, w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone),
 • brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki w Instytucji Finansującej.
Przeznaczenie finansowania
  • W ramach pożyczki finansowane są przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym m.in.:
 • modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
 • instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
 • zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
  a) ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
  b) energooszczędne oświetlenie;
  c) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);
  d) instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
  e) przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
  f) zastosowanie automatyki pogodowej;
  g) zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
  h) budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  i) instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  j) instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
  k) instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
  l) instalację zaworów podpionowych i termostatów;
 • budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii;
 • przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w pkt. 1-5 powyżej.
Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • zastaw/przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne
Inne warunki
 • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 • wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty Pożyczki. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
Ograniczenia w finansowaniu
 • Wsparte mogą zostać wyłącznie te projekty modernizacji energetycznej budynków i instalacji należących do przedsiębiorstw, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego,
 • przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę
 • środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
 • w przypadku skorzystania z oprocentowania z pomocą de minimis nie jest możliwe finansowanie branż lub celów, które są wykluczone z takiego finansowania
Wykluczenia z finansowania
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 • finasowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem inwestycji
 • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektyw 2003/87/WE
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą in inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Szczegółowy opis pożyczki Karta Produktu Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw
 • Osoba fizyczna i spółki osobowe


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Spółka kapitałowa


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Regulamin i wzór umowy pożyczki


  Sprawdź

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a Fundusz Wschodni sp. z o.o. pełni rolę Pośrednika Finansowego. Wartość umowy pomiędzy MFF a PF (tzw. limit pożyczki globalnej) to 8 mln. zł
Tytuł Projektu: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych
Wartość Projektu: 266 974 917,70 zł, w tym:

 • wkład UE: 226,93 mln zł
 • budżet państwa: 38,5 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 1,5 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” – wartość: 140, 11 mln zł
 • Osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” – wartość: 10,19 mln zł
 • Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 116,67 mln zł
 • Termin realizacji Projektu: od 29 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Skontaktuj się w sprawie pożyczki używając poniższych danych lub formularza kontaktowego :

ul. Piękna I, p. III (budynek NBP)
15-282 Białystok
tel. 85 307 01 05