Spółka kapitałowa – wymagane dokumenty do pożyczki

LISTA DOKUMENTÓW
Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw
-dotyczy spółek kapitałowych-
(WYDRUK TYLKO  W KOLORZE)

DOKUMENTY POŻYCZKOWE:

1. Wniosek o udzielenie Pożyczki na Termomodernizację (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – reprezentantDRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (DRUK DO POBRANIA)

DOKUMENTY REJESTROWE:

1. Umowa spółki ze wszystkimi załącznikami i aneksami, (jeżeli dotyczy)

DOKUMENTY FINANSOWE:

1. Bilans i rachunek zysków i strat za 3 ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe (jeżeli nie są zamieszczone w systemie s24)
2. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący (ostatni m-c narastająco od początku okresu rozliczeniowego) lub F01
3. Aktualna ewidencja środków trwałych

DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI w zależności od zastosowanej formy:

1. HIPOTEKA w formie aktu notarialnego wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej:
– nr księgi wieczystej
– zdjęcia nieruchomości (na zewnątrz i w środku)

2. ZASTAW REJESTROWY lub PRZEWŁASZCZENIE NA RUCHOMOŚCI wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
– dokument potwierdzający prawo własności
– zdjęcia ruchomości ,
– dowód rejestracyjny i /lub tabliczka znamionowa

3. PORĘCZENIE
– oświadczenie o stanie majątkowym:

– akt rozdzielności majątkowej jeżeli dotyczy
– deklaracja podatkowa za ostatni rok
– potwierdzenie bieżących wpływów (wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce, w przypadku działalności gospodarczych wyniki finansowe za bieżący rok)

DOKUMENTY INNE – na żądanie Funduszu

1. projekcje finansowe – pełna księgowość (DRUK DO POBRANIA),
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia współmałżonek (DRUK DO POBRANIA),
3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia inna niż współmałżonek (DRUK DO POBRANIA),
4. pozostałe dokumenty niezbędne do określenia zdolności i wiarygodności kredytowej

DOKUMENTY DO UMOWY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z US
2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS