Spółki kapitałowe

DOKUMENTY POŻYCZKOWE:

 1. Wniosek o udzielenie Pożyczki na Cyfryzację  (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 2. Upoważnienie BIG InfoMonitor  (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  reprezentant   (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 4. Oświadczenie o wielkości Przedsiębiorstwa  –  (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis  –  (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –  (DRUK DO POBRANIA XLSX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 7. Dane finansowe – pełna  księgowość  (BILANS i RZiS)  (DRUK DO POBRANIA XLSX),
 8. Karta Identyfikacyjna – spółki kapitałowe  (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 9. Oświadczenie o braku istnienia przesłanek wykluczenia z otrzymania wsparcia  (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)

DOKUMENTY REJESTROWE:

1. Umowa spółki ze wszystkimi aneksami

DOKUMENTY FINANSOWE:

 1. Bilans i rachunek zysków i strat za 3 ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe
 2. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący
 3. Aktualna ewidencja środków trwałych

DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI w zależności od zastosowanej formy:

1. HIPOTEKA w formie aktu notarialnego wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej:
– nr księgi wieczystej
– zdjęcia nieruchomości (na zewnątrz, w środku każde pomieszczenie)

2. ZASTAW REJESTROWY lub PRZEWŁASZCZENIE NA RUCHOMOŚCI wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
– dokument potwierdzający prawo własności
– zdjęcia ruchomości ,
– dowód rejestracyjny/tabliczka znamionowa

3. PORĘCZENIE
– oświadczenie o stanie majątkowym: Informacje o poręczycielu – osoba fizyczna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF) lub Informacje o poręczycielu – osoba prawna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
– akt rozdzielności majątkowej jeżeli dotyczy
– deklaracja podatkowa za ostatni rok
– potwierdzenie bieżących wpływów wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce, w przypadku działalności
gospodarczych wyniki finansowe za bieżący rok)

4. JEŻELI INNE  to zgodnie ze specyfiką zabezpieczeń

DOKUMENTY INNE – na żądanie Funduszu

1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia inna niż współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
3. w przypadku poręczycieli dokument potwierdzający osiąganie aktualnych dochodów
4. dla firm partnerskich/powiązanych – dokumenty finansowe za  3 zamknięte okresy obrachunkowe
5. akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa
6. zezwolenie/koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia (jeżeli dotyczy)
7. uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań (jeżeli dotyczy)
8. pozostałe dokumenty niezbędne do określenia zdolności i wiarygodności kredytowej

DOKUMENTY DO UMOWY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z US
2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS