Osoby prawne

DOKUMENTY POŻYCZKOWE:

 1. Wniosek o udzielenie Pożyczki OZE w gospodarce (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 2. Analiza wykonalności wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 1 ) LINK DO WYTYCZNYCH
 3. Karta projektu (załącznik nr 2) (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 4. Dane finansowe – pełna  księgowość  (BILANS i RZiS)  (DRUK DO POBRANIA XLSX)
 5. Upoważnienie BIG InfoMonitor (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  reprezentant (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 7. Oświadczenie MŚP (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (DRUK DO POBRANIA XLSX) i/lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DRUK DO POBRANIA DOCX)
 10. Karta Identyfikacyjna – osoby prawne (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
 11. Oświadczenie o braku istnienia przesłanek wykluczenia z otrzymania wsparcia (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)

DOKUMENTY REJESTROWE:

1. Umowa spółki ze wszystkimi aneksami

DOKUMENTY FINANSOWE:

 1. Bilans i rachunek zysków i strat – za 3 ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe 
 2. Bilans i rachunek zysków i strat  –  za okres bieżący
 3. CIT z załącznikami i UPO/potwierdzeniem nadania  – za ostatnie 3 lata
 4. Aktualna ewidencja środków trwałych

DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI w zależności od zastosowanej formy:

1. HIPOTEKA w formie aktu notarialnego wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej:
– operat szacunkowy nieruchomości lub inne potwierdzenie szacunkowej wartości nieruchomości (np. weryfikacja cen w Internecie -wydruk)
– zdjęcia nieruchomości (na zewnątrz i w środku)   
– polisa ubezpieczeniowa 

2. ZASTAW REJESTROWY lub PRZEWŁASZCZENIE NA RUCHOMOŚCI wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
– dokument potwierdzający prawo własności
– zdjęcia ruchomości ,
– dowód rejestracyjny/tabliczka znamionowa

3. PORĘCZENIE
– oświadczenie o stanie majątkowym: Informacje o poręczycielu – osoba fizyczna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF) lub Informacje o poręczycielu – osoba prawna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
– akt rozdzielności majątkowej jeżeli dotyczy
– deklaracja podatkowa za ostatni rok
– potwierdzenie bieżących wpływów wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce, w przypadku działalności
gospodarczych wyniki finansowe za bieżący rok)

4. JEŻELI INNE  to zgodnie ze specyfiką zabezpieczeń

DOKUMENTY INNE – na żądanie Funduszu

1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia inna niż współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
3. w przypadku poręczycieli dokument potwierdzający osiąganie aktualnych dochodów
4. dla firm partnerskich/powiązanych – dokumenty finansowe za  3 zamknięte okresy obrachunkowe
5. akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa
6. zezwolenie/koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia (jeżeli dotyczy)
7. uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań (jeżeli dotyczy)
8. pozostałe dokumenty niezbędne do określenia zdolności i wiarygodności kredytowej

DOKUMENTY DO UMOWY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z US
2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS