Pożyczka OZE w gospodarce

1.       Pożyczka OZE w gospodarce

Pożyczka OZE w gospodarce udzielana jest przez Fundusz Wschodni sp. z o.o. w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.
Pożyczka OZE w gospodarce przeznaczona jest na wsparcie:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • spółek prawa handlowego w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki,
 • spółdzielni energetycznych,
 • porozumień cywilnoprawnych reprezentowanych przez klastry energii,
 • obywatelskich społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.

Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie na terenie województwa lubelskiego tj. wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział/stałe miejsce lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa lubelskiego. Pożyczka OZE w gospodarce przeznaczona jest na budowę i rozbudowę instalacji OZE.

2.      Parametry pożyczki

 • Kwota pożyczki: do 10 000 000 PLN
 • Okres spłaty: do 120 miesięcy
 • Okres karencji: do 12 miesięcy
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Wkład własny nie jest wymagany
 • Oprocentowanie:

– 2,5% w skali roku z pomocą de minimis dla inwestycji dotyczących wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy,

– 3,5% w skali roku z pomocą de minimis,

– od 6,28% w skali roku na warunkach rynkowych, w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone),

3.      Cel finansowania:

Wspierane będą inwestycje firm dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Pożyczki mogą finansować następujący typ Inwestycji realizowanych na terenie województwa podlaskiego:

 • budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci),
 • budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE),
 • budowa instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji,
 • budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową. Typ Inwestycji dedykowany jest wyłącznie klastrom energii, spółdzielniom energetycznym oraz obywatelskim społecznościom energetycznym,

4.      Zabezpieczenia pożyczki:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • zastaw/przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne

5.      Dokumenty do pobrania:

6.      O projekcie

28 kwietnia 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o finansowaniu na utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W jego zakresie będzie realizowane działanie 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce.

Wartość projektu to 209 374 040,22 zł, w tym:

 • wkład UE: 177 967 933,48 zł
 • wkład krajowy: 31 406 106,74 zł

Projekt realizowany będzie do 31.12.2029 r