Osoba fizyczna i spółki osobowe – wymagane dokumenty do pożyczki

LISTA DOKUMENTÓW
Pożyczka Płynnościowa dla start-upów
-dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych-
(WYDRUK TYLKO  W KOLORZE)

DOKUMENTY POŻYCZKOWE:

1. Wniosek o udzielenie Pożyczki dla  START-UPÓW(DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. Informacje o właścicielu (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
3. Akt rozdzielności majątkowej (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims (DRUK DO POBRANIA)
7. Projekcje finansowe – forma uproszczona – (DRUK DO POBRANIA)

DOKUMENTY REJESTROWE:

1. Umowa spółki cywilnej ze wszystkimi załącznikami i aneksami, jeżeli dotyczy

DOKUMENTY FINANSOWE:

1. Deklaracje podatkowe z załącznikami – za ostatnie 3 lata
2. Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za ostatni zamknięty rok i okres bieżący
3. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacji – za 3 ostatnie lata i okres bieżący

DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI powyżej 100.000zł w zależności od  zastosowanej formy:

1. Jeżeli HIPOTEKA w formie aktu notarialnego  wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej to:
– nr księgi wieczystej
– zdjęcia nieruchomości (na zewnątrz i w środku)

2. Jeżeli ZASTAW REJESTROWY lub PRZEWŁASZCZENIE NA RUCHOMOŚCI wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej to:
– dokument potwierdzający prawo własności
– zdjęcia ruchomości ,
– dowód rejestracyjny i /lub tabliczka znamionowa

3. Jeżeli PORĘCZENIE to:
– oświadczenie o stanie majątkowym: Informacje o poręczycielu – osoba fizyczna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF) lub Informacje o poręczycielu – osoba prawna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
– akt rozdzielności majątkowej jeżeli dotyczy
– deklaracja podatkowa za ostatni rok

DOKUMENTY INNE – na żądanie Funduszu

1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia inna niż współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
3. w przypadku poręczycieli dokument potwierdzający osiąganie aktualnych dochodów
4. Akt własności, umowa dzierżawy lub umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa
5. Zezwolenie/koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
6. Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań
7. pozostałe dokumenty niezbędne do określenia zdolności i wiarygodności kredytowej

DOKUMENTY DO UMOWY:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu z US
2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS