Spółka kapitałowa – wymagane dokumenty do pożyczki

LISTA DOKUMENTÓW
Pożyczka Płynnościowa POIR
-dotyczy spółek kapitałowych-
(WYDRUK TYLKO  W KOLORZE)
 

DOKUMENTY POŻYCZKOWE:

1. Wniosek o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
2. Oświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
3. Zapotrzebowanie na płynność – załącznik do wniosku (jeżeli dotyczy) (DRUK DO POBRANIA)
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  reprezentant  – (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF)
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (DRUK DO POBRANIA)
7. Projekcje finansowe – pełna księgowość (DRUK DO POBRANIA)

DOKUMENTY REJESTROWE:

1. Umowa spółki ze wszystkimi aneksami

DOKUMENTY FINANSOWE:

1. Bilans i rachunek zysków i strat za 3 ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe
2. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący
3. Aktualna ewidencja środków trwałych

DOKUMENTY DO ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI w zależności od zastosowanej formy:

1. HIPOTEKA w formie aktu notarialnego wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej:
– nr księgi wieczystej
– zdjęcia nieruchomości (na zewnątrz i w środku)

2. ZASTAW REJESTROWY lub PRZEWŁASZCZENIE NA RUCHOMOŚCI wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
– dokument potwierdzający prawo własności
– zdjęcia ruchomości ,
– dowód rejestracyjny i /lub tabliczka znamionowa

3. PORĘCZENIE
– oświadczenie o stanie majątkowym: Informacje o poręczycielu – osoba fizyczna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF) lub Informacje o poręczycielu – osoba prawna (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
– akt rozdzielności majątkowej jeżeli dotyczy
– deklaracja podatkowa za ostatni rok
– potwierdzenie bieżących wpływów (wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce, w przypadku działalności gospodarczych wyniki finansowe za bieżący rok)
4. JEŻELI INNE to zgodnie ze specyfiką zabezpieczeń

DOKUMENTY INNE – na żądanie Funduszu

1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba trzecia inna niż współmałżonek (DRUK DO POBRANIA DOCX) lub (DRUK DO POBRANIA PDF),
3. w przypadku poręczycieli dokument potwierdzający osiąganie aktualnych dochodów
4. pozostałe dokumenty niezbędne do określenia zdolności i wiarygodności kredytowej