Pożyczka Inwestycyjna dla start-upów

Pożyczka dla start-upów w celu niwelowania skutków COVID-19 udzielana jest przez Fundusz Wschodni sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Więcej o produkcie:

Pożyczkobiorcy Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa  działające na rynku poniżej 24 miesięcy i prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego
Okres i kwoty pożyczki
  • minimalna/maksymalna wartość pożyczki: 10 000 PLN – 1 000 000 PLN
  • pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy   brutto
  • okres finansowania – maksymalnie do 7 lat
  • okres karencji – do 6 miesięcy
  • jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 2 pożyczki
Koszty pożyczki
 • 1,65% w skali roku – projekty realizowane w zakresie Regionalnych Inteligentnych specjalizacji  lub  na terenach o niskiej aktywności gospodarczej. Wykaz obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w województwie małopolskim: powiaty dąbrowski, tarnowski, brzeski,  gorlicki, nowosądecki, limanowski. Wykaz błędzie podlegał cyklicznej aktualizacji, zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS, która będzie w posiadaniu Menadżera Funduszu Funduszy.
 • 2,65% w skali roku– pozostałe projekty
Przeznaczenie finansowania Finansowane będą przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),
 • finansowanie kapitału obrotowego (do 50%) wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa
Instrukcja złożenia wniosku oraz podpisania umowy Instrukcja złożenia wniosku oraz podpisania umowy

Fundusz Wschodni zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w przypadku, gdy łączna wartość złożonych aplikacji przekroczy 150% wartości przeznaczonych na ten cel środków.

Szczegółowy opis pożyczki Karta Produktu Pożyczka dla start-upów w celu niwelowania skutków COVID-19
DOKUMENTY DO POBRANIA – DRUK W KOLORZE:

 • Osoba fizyczna i spółki osobowe


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Spółka kapitałowa


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Regulamin i wzór umowy pożyczki


  Sprawdź

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 19 grudnia 2016 roku podpisał umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Termin realizacji projektu: od 19 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku

Wartość projektu: 599 339 422,00 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 509,44 mln zł
 • budżet państwa: 45,94 mln zł
 • wkład własny pośredników finansowych określony na minimum: 43,96 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,
 • Osi priorytetowej 4 „Regionalna polityka energetyczna” – wartość: 99,02 mln zł
 • Osi priorytetowej 8 „Rynek pracy” – wartość: 22,15 mln zł
 • Osi priorytetowej 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” – wartość: 148,53 mln zł

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie małopolskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

Skontaktuj się w sprawie pożyczki używając poniższych danych lub formularza kontaktowego :

ul. Piękna I, p. III (budynek NBP)
15-282 Białystok
tel. 601 294 966
e-mail: malopolska@funduszwschodni.pl