Pożyczka dla MŚP

Pożyczka dla MŚP skierowana jest do Przedsiębiorstw i udzielana jest przez Fundusz Wschodni sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nabór wniosków w ramach pożyczki rozpocznie się dnia 08/11/2022 roku o godz. 8:00. 

Więcej o produkcie:

Pożyczkobiorcy Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. świętokrzyskiego
Okres i kwoty pożyczki
 • minimalna/maksymalna wartość pożyczki: 10 000 PLN – 1 000 000 PLN
 • finansowanie do 100% nakładów brutto związanych z realizacją przedsięwzięcia
 • okres finansowania – maksymalnie do 60 miesięcy (od momentu uruchomienia jakiejkolwiek kwoty)
 • okres karencji – do 6 miesięcy
Koszty pożyczki
 • oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  →  3,81% w skali roku na warunkach preferencyjnych z pomocą de minimis,
  → od 8,22% w skali roku na warunkach rynkowych, w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości zabezpieczenia pożyczki, oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone),
 • brak prowizji i opłat za udzielenie i obsługę pożyczki w Instytucji Finansującej.
Przeznaczenie finansowania W ramach  pożyczki finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jaki na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

1) dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;

2) możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;

3) pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;

4) zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach).

Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • zastaw/przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • inne
Inne warunki
 • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy pożyczki,
 • wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty Pożyczki (nie później jednak niż do dnia 31 10 2023. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny,
Ograniczenia w finansowaniu
 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.
 • Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
Wykluczenia z finansowania
 • finansowanie wydatków poniesionych przez Pożyczkobiorcę  pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, w części na którą Pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko
Szczegółowy opis pożyczki Karta Produktu Pożyczka dla MŚP
Instrukcja złożenia wniosku oraz podpisania umowy

Instrukcja złożenia wniosku oraz podpisania umowy

 • Osoba fizyczna i spółki osobowe


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Spółka kapitałowa


  wymagane dokumenty do pożyczki

  Sprawdź
 • Regulamin i wzór umowy pożyczki


  Sprawdź

O PROJEKCIE

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 1 lipca 2017 roku rozpoczął realizację projektu na podstawie Umowy o Finansowaniu zawartej z Województwem Świętokrzyskim w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na mocy umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Beneficjenta – Menadżera Funduszu Funduszy.

 • Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego
 • Wartość Projektu: 451 033 420,53 zł, w tym: wkład UE: 408 005 967,00 zł

Fundusz Wschodni sp. z o.o.  podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę operacyjną  na wdrażanie  „Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020.

Skontaktuj się w sprawie pożyczki używając poniższych danych lub formularza kontaktowego :

ul. Piękna I, p. III (budynek NBP)
15-282 Białystok
tel. 85 307 01 05

lub

Punkt konsultacyjny
ul. Jana III Sobieskiego 16
29-100 Włoszczowa
tel. 880 475 335